Організація перевірки

Медична практика віднесена до високого ступеня ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, тому планові перевірки ліцензіатів проводяться не частіше одного разу на рік.

Перелік ліцензіатів, які включені до плану перевірок, затверджується наказом МОЗ України щоквартально та розміщується на офіційному сайті міністерства.

Однією з передумов проведення перевірки є повідомлення ліцензіата про проведення такої перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення. Таке повідомлення може бути надіслане рекомендованим листом, вручено особисто ліцензіату чи його представнику або телефонограмою. Телефонограма повинна бути зафіксована у спеціальному журналі, який повинен містити інформацію про назву документа, що передається, його номер і дату, назву організації, службової особи і телефону – відправлювача, назву організації, службової особи і телефону – одержувача, стислий текст повідомлення, дату і час прийому документа, підпис службової особи одержувача. Тобто дзвінок посадової особи контролюючого органу “Через тиждень чекайте на перевірку” телефонограмаю не вважається і в цьому випадку ліцензіат відповідно не вважається повідомленим належним чином про перевірку.

Проведення перевірки

У разі відсутності під час перевірки керівника ліцензіата – юридичної особи або ліцензіата – підприємця, ліцензіат повинен належним чином уповноважити іншу особу, яка буде представляти його інтереси в ході перевірки. В іншому випадку буде вважатись, що ліцензіат відмовився у проведенні такої перевірки.

Перед початком перевірки посадові особи МОЗ України зобов’язані пред’явити ліцензіату посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення.

Будь-які перевірки здійснюються виключно у робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку та в присутності ліцензіата.

Бажано, щоб ліцензіат мав журнал перевірок. В такому журналі Голова комісії зазначає строки та мету відвідання, прізвища та ініціалів голови та членів комісії.

За бажанням комісії або ліцензіата процес перевірки може фіксуватися засобами аудіо- та відеотехніки.

Оформлення результатів перевірки

За результатами перевірки складається акт за формою, затвердженою МОЗ України. Ліцензіат в останній день перевірки особистим підписом засвідчує факт ознайомлення з Актом перевірки і отримання належного йому примірника Акту.

Під час складання Акту ліцензіат має право давати письмові пояснення та зауваження до змісту Акту, які є невід’ємною частиною такого Акту. При цьому перед підписом ліцензіата робиться запис “Із зауваженнями”.